RABAT 10% przy zamówieniu >400 złDarmowa dostawa od 200 zł kom. 601 323 485tel. 42 205 44 40biuro@metaloweabc.pl

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą Metalowe ABC (zwany dalej „Sklepem”) jest METALOWE ABC Anna Przywara-Świercz z siedzibą w Łodzi, 92-701 Łódź, Borchówka 20, NIP – 729-155-19-83, REGON – 473140795.

Dodatkowe dane kontaktowe :

Nr tel. – 42 205 44 40

Nr kom. – 601 323 485

Adres e-mail –  biuro@metaloweabc.pl

Strona: www.metaloweabc.pl

1. Postanowienia ogólne.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć Internet.

2. Realizacja zamówień składanych w Sklepie jest ograniczona terytorialnie tylko do Unii Europejskiej (UE), co oznacza iż Sklep nie realizuje zamówień wymagających dostarczenia poza wskazany wyżej obszar.

3. Informacje o towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwane w treści regulaminu Klientami.

5. Sklep realizuje dostawy towarów zamówionych przez Klientów za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, korzystając z usług Poczty Polskiej SA. oraz własnym transportem.

6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru Klientowi, zaś w przypadku gdy dostawa następuje poprzez podmioty, o których mowa w ust.5 niniejszego punktu regulaminu – z chwilą przekazania towaru firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej SA.

7. Użyte w regulaminie niżej wymienione sformułowania mają następujące znaczenie :

dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;

zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość z użyciem narzędzi komunikacji, o których mowa w regulaminie, określające rodzaj i ilość towarów oraz inne dane wynikające z formularza zamówienia;

konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ani zawodową;

termin realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep skompletuje zamówione przez Klienta towary , w przypadku gdy w myśl umowy sprzedaży towar ma być odebrany przez Klienta albo okres, w jakim sklep skompletuje zamówione przez Klienta towary i przekaże firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej SA celem doręczenia pod adres wskazany przez Klienta ;

2. Ceny

1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podane są w złotych polskich ( PLN).

2. Podane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto , uwzględniającymi podstawową stawkę podatku od towarów i usług ( VAT ) 23%.

3. Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie. W celu złożenia zamówienia należy zakupić towar poprzez sklep internetowy, złożyć zamówienie telefonicznie (+48 42 205 44 40/601 323 485) lub mailem na adres: biuro@metaloweabc.pl.

  1. Sklep zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień , które budzi uzasadnioną wątpliwość do prawdziwości danych wskazanych w zamówieniu. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji także w przypadku podania przez Klienta w formularzu zamówienia niewłaściwych bądź niekompletnych danych .
  1. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy będą uznane za złożone w następnym dniu roboczym.
  1. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie przyjęcia zamówienia e- mailem bądź telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych wraz z informacją co do dostępności zamawianego towaru w Sklepie, ceny, ewentualnych kosztów dostarczenia oraz terminu jego dostawy. Na tym etapie złożone zamówienie po uwzględnieniu informacji przekazanych Klientowi przez Sklep wymaga potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 6 poniżej. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym fakcie informowany i – według swojego wyboru: – wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, bądź może z zamówienia zrezygnować.

5. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania na adres e-mail Sklepu potwierdzenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia.

6. O gotowości zamówionego towaru do odbioru bądź o przekazaniu zamówionego towaru do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej SA , Sklep powiadamia Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta.

7. Przekazanie zamówionego towaru do firmy kurierskiej lub do odbioru osobistego następuje nie wcześniej niż zaksięgowanie całości należności na koncie bankowym Sklepu – w przypadku płatności przelewem, bądź nie wcześniej niż potwierdzenie zamówienia drogą e- mailową – w przypadku płatności za pobraniem, z zastrzeżeniem ust.6 zdanie 2.

8. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn. Klient jest informowany o tym na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

4. Warunki i koszty dostawy

 

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

a) odbiór własny przez Klienta w sklepie stacjonarnym – Metalowe ABC, 92-701 Łódź, Borchówka 20

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej, według cenników obowiązujących w tych firmach.

2. Koszt transportu pokrywa Klient i jest on uiszczany łącznie z zapłatą za zamówiony towar.

3. Przy zamówieniach powyżej 5000 zł netto, bądź przy zamówieniach cyklicznych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostawy. Uzgodnienie to winno nastąpić na etapie i w formie wymaganej dla potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt III ust.6 regulaminu.

4. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane przyczynami, za które odpowiada firma kurierska.

5. Warunki płatności

1. Klient ma do wyboru jeden z trzech wariantów płatności za zamówione towary:

a) Przedpłata – płatność przelewem przed wysłaniem towaru do klienta.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Sklepu, a w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia oraz nazwisko/ nazwę Klienta .

b) za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru, koszt usługi pobrania należności uiszcza Klient.

c) Płatność elektroniczna przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry)

Płatność z góry odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.

Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl znajduje się TUTAJ.

Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

2. Sklep do każdego zakupu dołączy dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku przedsiębiorców faktura VAT będzie wystawiona po podaniu w formularzu zamówienia danych niezbędnych do prawidłowego jej wystawienia , w szczególności numeru NIP .

6 Prawo odstąpienia

 

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania towaru. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i doręczenie tego oświadczenia na adres Sklepu: Metalowe ABC, 92-701 Łódź, Borchówka 20. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Sklepu .

2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni. Niezwłocznie po dokonanym zwrocie towaru, Sklep dokona zwrotu kwoty równej uiszczonej przez Klienta cenie towaru.

3. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem jest możliwe pod warunkiem, iż towar jest w stanie niezmienionym (nie nosi śladów użycia, montowania, jakichkolwiek zniszczeń i zapakowany jest w oryginalne opakowanie).

4. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Prawo do zwrotu nie przysługuje dla produktów wykonanych na zamówienie niedostępnych domyślnie w sklepie; w myśl ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r DzU. 827 art 38. ppkt 3.

7. Zapisy niniejszego punktu regulaminu odnoszą się wyłącznie do wypadku, w którym Klientem jest konsument.

7. Reklamacje

 

1. W przypadku wykrycia w zakupionym towarze niezgodności towaru z umową (wad fizycznych), Klient ma prawo zgłosić reklamację: pisemnie na adres:

Metalowe ABC, 92-701 Łódź, Borchówka 20

bądź e-mail: biuro@metaloweabc.pl.

Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Reklamacje zgłasza się wyłącznie na formularzu dostępnym dla Klientów na stronie www.metaloweabc.pl

2. W przypadku objęcia zamówionego towaru gwarancją producenta bądź importera – dokument gwarancji jest wydawany wraz z zamówionym towarem. Rozpatrywanie reklamacji w tym trybie następuje zgodnie z zapisami zamieszczonym w dokumencie gwarancji.

3. Jeśli Klient będący konsumentem złoży reklamację z powołaniem się na przepisy o rękojmi sprzedawcy – reklamacja będzie rozpatrywana w trybie przewidzianym zapisami ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji z dowodem zakupu, Sklep powiadomi Klienta o swoim stanowisku w przedmiocie reklamacji na adres e- mail, na numer faksu wskazany przez Klienta lub listownie.

 

8. Postanowienia końcowe

 
  1. Właściciel Sklepu nie odpowiada za szkody w postaci korzyści utraconych przez Klientów .
  1. Wyłącznym podmiotem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach internetowych Sklepu jest METALOWE ABC Anna Przywara-Świercz kopiowanie, utrwalanie lub też rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody będzie traktowane jak naruszenie praw autorskich właściciela praw do tychże materiałów.
  1. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich, prawo polskie i polskie przepisy proceduralne.
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego punktu umowy .
  1. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmienione postanowienia stosuje się do zamówień składanych po opublikowaniu wprowadzonych w niniejszym regulaminie zmian.2-701
logo_small5
logo_small4
Rejestracja Nowego Użytkownika
Shopping cart